Kas yra el. prekyba ir nuotolinė sutartis?

Nuotolinė sutartis – verslininko ir vartotojo sutartis, sudaroma pagal organizuotą nuotolinio pirkimo–pardavimo ar paslaugų teikimo sistemą, verslininkui ir vartotojui fiziškai nesant kartu vienoje vietoje ir iki sutarties sudarymo bei sutarties sudarymo metu naudojant tik ryšio priemones (pvz., elektroniniu paštu, internetu, telefonu).

Ką reikėtų žinoti parduodant prekes ar paslaugas internetu?

Prieš sudarydamas nuotolinę sutartį verslininkas privalo aiškiai ir suprantamai suteikti vartotojui šią informaciją:

- pagrindines prekės ar paslaugos savybes,
- duomenis apie verslininką (pavadinimas, teisinė forma),
- kontaktinius duomenis (adresas, telefono numeris, elektroninis paštas),
- bendrą prekių ar paslaugų kainą (įskaitant mokesčius ir papildomas išlaidas),
- apmokėjimo, pristatymo, sutarties vykdymo tvarką, prekių pristatymo terminus,
- teisę atsisakyti sutarties, pavyzdinę sutarties atsisakymo formą,
- informaciją apie prekės garantiją pagal įstatymą,
- informaciją apie subjektą, nagrinėjantį ginčus, kilusius tarp pardavėjo ir vartotojo.

Reikalavimai informacijos pateikimui

- Sudarydamas nuotolinę sutartį, verslininkas privalo suteikti vartotojui Civilinio kodekso 6.2287 straipsnio 1 dalyje nurodytą informaciją aiškia ir suprantama kalba arba sudaryti sąlygas vartotojui tinkamai susipažinti su ta informacija, atsižvelgdamas į naudojamas ryšio priemones.
- Patvariojoje laikmenoje pateikiama informacija turi būti įskaitoma.
- Patvarioji laikmena – priemonė, kuri leidžia vartotojui ar prekiautojui saugoti asmeniškai jam skirtą informaciją taip, kad informacija tam tikrą laiką būtų prieinama ir kad saugomą informaciją būtų galima atgaminti nepakitusią.

Vartotojo teisė atsisakyti nuotolinės sutarties ir ne prekybos patalpose sudarytos sutarties netaikoma šioms sutartims

- Sutartims dėl pagal specialius vartotojo nurodymus pagamintų prekių, kurios nėra iš anksto pagamintos ir kurios gaminamos atsižvelgiant į vartotojo asmeninį pasirinkimą ar nurodymą, arba dėl prekių, kurios yra aiškiai pritaikytos vartotojo asmeninėms reikmėms.
- Sutartims dėl greitai gendančių prekių ar prekių, kurių galiojimo laikas yra trumpas.
- Sutartims dėl supakuotų prekių, kurios buvo išpakuotos po pristatymo ir kurios yra netinkamos grąžinti dėl sveikatos apsaugos ar higienos priežasčių.

Kokios gali kilti pasekmės, jei nesilaikysiu ikisutartinės informacijos reikalavimų?

- Jūs rizikuojate nuvilti vartotojus ir sugadinti savo reputaciją.
- Pačiuose teisės aktuose numatytos atitinkamos pasekmės, jei nesilaikoma nustatytų reikalavimų. Pavyzdžiui, jei jūs neperspėjote vartotojo apie jo teisę per 14 dienų atsisakyti sutarties, jis šia teise galės pasinaudoti vienerius kalendorinius metus (Civilinio kodekso 6.22810 straipsnio 4 dalis).
- Už Vartotojų teisių apsaugos įstatymo nuostatų pažeidimus gali tekti sumokėti nacionaliniuose teisės aktuose numatytą piniginę baudą.
- Verslininkas, neįvykdęs arba netinkamai įvykdęs pareigą suteikti informaciją vartotojui, turi atlyginti dėl to vartotojo patirtus nuostolius (Civilinio kodekso 6.228(6) straipsnio 5 dalis).
- Taip pat yra įvairių sutartinių ir nesutartinių priemonių, kurių vartotojas turi teisę pareikalauti. Pavyzdžiui, nutraukti sutartį ir/arba atlyginti nuostolius, jei tie nuostoliai kilo dėl tinkamai nepateiktos informacijos.
- Vartotojui tenka tik tiesioginės prekių grąžinimo išlaidos, išskyrus atvejus, kai pagal sutartį šias išlaidas prisiima verslininkas arba kai verslininkas tinkamai neinformavo vartotojo, kad šias išlaidas turės padengti vartotojas (Civilinio kodekso 6.22811 straipsnio 6 dalis).
- Vartotojas neatsako už prekės vertės sumažėjimą, jeigu verslininkas nepateikė vartotojui informacijos apie teisę atsisakyti sutarties pagal Civilinio kodekso 6.2287 straipsnio 1 dalies 7 punktą

Vartotojų teisė atsisakyti nuotolinės sutarties ir ne prekybos patalpose sudarytos sutarties

Vartotojas turi teisę, nenurodydamas priežasties ir nepatirdamas kitų, negu nustatyta Civilinio kodekso 6.22811 straipsnyje, išlaidų, per 14 dienų atsisakyti nuotolinės sutarties ar ne prekybos patalpose sudarytos sutarties, išskyrus šio straipsnio 2 dalyje numatytas išimtis.

Pardavėjas ar paslaugų teikėjas privalo neatlygintinai išnagrinėti vartotojo kreipimąsi ir, kai nesutinka su vartotojo reikalavimais, privalo ne vėliau kaip per 14 dienų nuo vartotojo kreipimosi gavimo dienos, jeigu kiti įstatymai ar Europos Sąjungos teisės aktai nenustato kitaip, pateikti vartotojui išsamų motyvuotą rašytinį atsakymą, pagrįstą dokumentais.

Kviečiame susisiekti el. p. info@teiseslabirintaI.lt dėl konsultacijos, kuri yra NEMOKAMA ir aptarti Jūsų individualaus atvejo strateginį sprendimo planą!